Autor: Metsamajandusuudised.ee • 4. juuni 2019

ÜRO metsafoorum: metsadel on kliimamuutustega võitlemisel oluline roll

Mais toimus ÜRO metsafoorumi 14. istungjärk (UNFF14) ÜRO peakorteris New Yorgis, kus liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ning erinevad huvirühmad andsid hinnangu ÜRO edusammudele metsade strateegilise kava aastani 2030 täitmisel, kirjutab Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks.
Eesti delegatsiooni koosseisus osalesid ÜRO metsafoorumil Rauno Reinberg ja Taivo Denks.
Autor: Erakogu

Eesti delegatsiooni koosseisus osalesid sel korral Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Rauno Reinberg ning Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala rõhutab metsade olulisust majanduskasvu edendamisel ja kliimamuutuste vastu võitlemisel: „Hinnanguliselt sõltub 1,6 miljardit inimest ehk 25% elanikkonnast metsadest, mis on neile elatusvahendiks, tööhõiveks ja sissetulekuks. Metsad pakuvad ökosüsteemi teenuseid, näiteks puitu, toitu, kütust ja palju muud, mis on inimeste heaoluks hädavajalikud. Samal ajal aitavad nad kaasa pinnase, vee ja süsiniku säilitamisele ning puhta õhu tagamisele. Meil kõigil on vaja meeles pidada, et metsas ei saa näha vaid küttematerjali vaid igal sammul tuleb teadvustada ka ökosüsteemide teenuste olulisust,“ kommenteeris Ala.

Mis on ÜRO metsafoorum?

ÜRO metsafoorum on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu funktsionaalne komisjon, kuhu kuulub 197 liikmesriiki ÜROst ja erialaasutuste liikmetest. Alates selle loomisest 2000. aastal on foorum saavutanud arvukad metsapoliitika vahe-eesmärgid, sealhulgas kokkulepe esimese ÜRO metsandusinstrumendi kohta 2007. aastal, ülemaailmse metsade rahastamise hõlbustamise võrgustiku (GFFFN) loomine 2015. aastal ja kokkulepe esimese ÜRO metsade strateegilise kava kohta aastani 2030.

Strateegiline kava ja selle eesmärgid pakuvad ülemaailmset raamistikku metsade säästvale majandamisele, metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemise peatamisele ja tagasipööramisele ning metsaala suurendamisele 2030. aastaks.

Metsade panusele kliimamuutustega võitlemisel

Metsafoorumi päevakorras olid arutelud metsade panuse kohta säästva arengu eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude saavutamisel. Selle põhjal on määratletud kolm UNFF14 temaatilist prioriteeti: metsad ja kliimamuutused; metsad - kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv ja tööhõive; metsad - rahumeelsed ja kaasavad ühiskonnad, vähendatud ebavõrdsus, haridus ja kaasavad institutsioonid kõigil tasanditel.

Foorumil keskenduti ühe olulisema teemana metsade panusele kliimamuutustega võitlemisel. Osalejad rõhutasid metsade olulist rolli ülalnimetatud kiireloomulise ülemaailmse väljakutse lahendamisel ning tungivat vajadust edasiste meetmete järele. Näiteks märgiti, et kõik IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) poolt hiljuti avaldatud globaalse soojenemise eriaruandes kindlaksmääratud soojenemise piiramise viisid põhinevad atmosfäärist eraldatud süsinikdioksiidi eemaldamisel läbi süsiniku sidumise metsades.

Leiti, et UNFF ja CPF (Collaborative Partnership on Forests) peaksid rohkem tähelepanu pöörama rahvusvahelise poliitika sidususele ning kooskõlastamise ja koostöö vajadusele metsade ja kliima vahel. Selleks on vaja integreeritud viisil tegeleda maakasutuse muutuse, energia, säästva tootmise ja tarbimise, rakendusmeetmete ja juhtimisega seotud küsimustega. Riiklikul tasandil on vaja kaasata kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise poliitika ja meetmed ka riiklikusse metsapoliitikasse.

Mets ja kliimamuutused

Erinevad metsandusega seotud kliimamuutuste alased tegevused, nagu metsade hävitamise ja seisundi halvenemise vähendamine, säästva metsamajandamise põhimõtete kasutamine süsiniku säilitamiseks jne, tuleks kohandada kohalike oludega. Näiteks sõltub istandike metsade panus süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks liikide valikust, varasemast maakasutusest ja mullaharimise tehnikatest.

Metsad saavad kaasa aidata kliimamuutustega kohanemisele ning on selge vajadus metsapõhiste kohanemisstrateegiate väljaselgitamiseks ja juurutamiseks. Samas tuleb mõista, et kliimamuutustega seotud ohud võivad kaasa tuua suurenenud põua riski, rohkem metsatulekahjusid, tormikahjustusi, üleujutusi ja uusi kahjureid ning haigusi. UNFF julgustaski riike töötama välja asjakohaseid kohanemisstrateegiaid. Selleks, et paremini mõista metsade ökosüsteemide rolli kliimamuutustega kohanemisel ja leevendamisel, on vajalikud usaldusväärsed teaduslikud teadmised ning teaduspõhised otsused. Ka puittoodete kasutuselevõtu suurendamine aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Need tooted aitaks säilitada fikseeritud süsinikuvaru ja nendega saab asendada betoonist, tellistest, metallidest või plastist valmistatud tooteid.

On oluline, et teaduse tulemused saaksid kiiresti edasi antud praktikasse. Foorumil rõhutati eraldi, et ÜRO metsade strateegilise kava aastani 2030 rakendamist tuleks võtta kui riiklike metsanduslike meetmete ja rahvusvahelise koostöö integreeritud raamistikku. Selles osas on võtmetähtsusega ka koostöö CPF liikmesorganisatsioonidega.

Eesti roll ja rahvusvaheline koostöö

Eesti tegeleb ülaltoodud valdkonnaga aktiivselt. Keskkonnaagentuur viib iga-aastasel läbi statistilist metsainventuuri (SMI), mis annab ülevaate Eesti metsade seisundist. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel viiakse läbi Eestis metsanduse arengukava koostamist aastateks 2021-2030. Arengukava ühe valdkonnana käsitletakse metsade rolli süsinikuringes, kliimamuutuste leevendamises ning nendega kohanemises. On näha, et eeltoodud teemadega arvestamine saab metsamajandamise suunamisel uue arengukava perioodil senisest oluliselt enam käsitletud.

Eesti osales aruteludes oma kogemusega seire, hindamise ja raporteerimise, sealhulgas metsandusfoorumi juhtraporti (Flagship Report) koostamise osas. Tegemist on nii-öelda parimate praktikate esitamise võimalusega ning selle paremaks koostamiseks on kavas veel täiendavaid kohtumisi.

Lisaks aruteludel osalemisele, korraldas Eesti delegatsioon mitmeid kahepoolseid kohtumisi. Üheks olulisemaks nendest oli kohtumine metsanduslike teadusasutuste rahvusvahelise esindusorganisatsiooni IUFRO esindajaga, millel arutasime võimalusi edasise koostöö osas metsahariduse edendamisel ja populariseerimisel. Lähiajal toimub koostöös ÜRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsiooniga (FAO) ekspertide kohtumine, et kaaluda täiendavalt metsaalaste näitajatega seotud küsimusi ning vaadata läbi ja ajakohastada vabatahtlikku aruandlusvormi.

Keskkonnaagentuur panustab järjepidevalt rahvusevahelisse koostöösse, jagades ja omandades kogemusi, et nii Eesti kui teised riigid saaksid maksimaalselt panustada metsade säilimisse ning läbi selle ka kliimamuutuste vähendamiseks.

Autor: Taivo Denks, Keskkonnaagentuur

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616