Autor: Metsamajandusuudised.ee • 27. september 2019

Kodanikuühendus nõuab RMK lageraielubade peatamist metsise elupaigas ja Natura 2000 alal

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) nõuab Keskkonnaametilt (KeA) Kääpa maastikukaitsealale, sealhulgas metsise elupaikadesse väljastatud lageraielubade viivitamatut peatamist, kuna Riigimetsa Majandamise Keskuse raiekavad lähevad vastuollu Natura 2000 võrgustikku kuuluva looduskaitseala seaduslikult sätestatud eesmärkidega.
Metsis.
Autor: Pixabay

Lageraielubasid väljastades on Keskkonnaamet läinud vastuollu EÜ nõukogu direktiividega, mille järgi tuleb Kääpa maastikukaitsealal kui Natura 2000 alal tegevuse kavandamisel hinnata mõju loodusala kaitse eesmärkidele.

Võttes arvesse, et Kääpa maastikukaitse kaitse-eesmärgiks on I ja II kategooria kaitsealuste liikide ja nende elupaigatüüpide kaitse, siis peaks ka metsise kui II kaitsekategooria ja punase raamatu ohualtide liikide nimistikku kuuluva liigi elupaiga kaitsmine olema kõnealuse Natura 2000 võrgustikku kuuluva ja seega Euroopa Liidulise tähtsusega ala seaduslikult sätestatud ülesandeks.

Kodanikuühendus avaldab lootust, et Keskkonnaamet jõuab tühistada lageraieload enne, kui Riigimetsa Majandamise Keskus on jõudnud EÜ nõukogu direktiividega vastuollu minevat raietegevust alustada. Kuna viie päeva eest väljastas Keskkonnaamet lageraieks lubatud eraldistele puidu väljaveo lubamise, siis tähendab see, et RMK võib raietegevust alustada iga hetk – kui seda juba polegi tehtud. Lisaks direktiivide rikkumisele tähendaks see FSC-säästva metsamajandamise sertifikaadi tingimuste vastu eksimist, mille hüvesid RMK laiemate turuvõimaluste näol kasutab.

EMA-le teadaolevalt on konkreetse juhtumi puhul tegemist ühega paljudest samalaadsetest, seepärast tuleb ilma mõjuhinnanguteta teostatud majandustegevustega Natura 2000 aladel läbi viia ka kahjude hindamine ja kahju tekitajate vastutusele võtmine.

TASUB TEADA

Kääpa maastikukaiseala on ühtlasi Natura ala ning Keskkonnaameti (KeA) nõusolekuta siin metsateatist välja anda ei saa.

Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri sätestab:

§1. Kääpa maastikukaitseala kaitse-eesmärk

(1) Kääpa maastikukaitseala2 (edaspidi kaitseala ) kaitse-eesmärk on:

1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140)3, lamminiitude (6450), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse;

2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi ka I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja kaheks piiranguvööndiks.

(3) Kaitsealal kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses sätestatud erisustega.

(4) Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 149 hõlmab kaitseala Kääpa loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616