Autor: Metsamajandusuudised.ee • 18. veebruar 2020

Üle 100 miljoni keskkonna heaks

Euroopa Komisjon andis teada 101,2 miljoni euro suurusest investeeringust keskkonna ja kliimameetmete programmi LIFE uusimatesse projektidesse. Toetust saavad kümme suuremahulist keskkonna- ja kliimaprojekti üheksas liikmesriigis.

Integreeritud projektid Eestis, Iirimaal ja Küprosel aitavad kaitsta Euroopa loodust.
Autor: Pixabay

Projektid viiakse ellu Eestis, Küprosel, Prantsusmaal, Kreekas, Iirimaal, Lätis, Slovakkias, Tšehhis ja Hispaanias.

„Euroopa rohelise kokkuleppega soovitakse suurendada liidu kodanike heaolu ja jõukust ning kaitsta samal ajal loodust ja kliimat. Programmi LIFE projektid on etendanud olulist rolli juba aastaid ning nende mõju liikmesriikides on suur. 17. veebruaril välja kuulutatud 100 miljoni euro suuruse investeeringuga aitame Euroopas säilitada väärtuslikke looduslikke elupaiku, hoida õhku puhtana ning vähendada paljude järvede ja jõgede reostust,“ sõnas Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans.

Integreeritud projektide toel parandatakse kodanike elukvaliteeti, kuna nendega aidatakse liikmesriikidel järgida ELi õigusakte kuues valdkonnas: loodus, vesi, õhk, jäätmed, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine.

Projektidega toetatakse keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide kooskõlastatud rakendamist suurel territooriumil ning kaasatakse täiendavaid vahendeid muudest ELi allikatest, riigi ja piirkonna osalejatelt ning erainvestoritelt. Programmi LIFE raames tehtav investeering peaks aitama kaasata rohkem kui 6,5 miljardit eurot lisarahastust, kuna liikmesriigid saavad kasutada ka muid ELi rahastamisallikaid, muu hulgas põllumajandus-, regionaalarengu- ja struktuurifonde ning programmi „Horisont 2020“ vahendeid, samuti riiklikke rahastamisvahendeid ja erasektori investeeringuid.

TASUB TEADA

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend, mis loodi 1992. aastal. Programmi raames on kaasrahastatud üle 5400 projekti kogu ELis ja kolmandates riikides. Pidevalt on käimas umbes 1100 projekti. 2014.–2020. aasta eelarve on jooksevhindades 3,4 miljardit eurot. Programmi LIFE integreeritud projektid loodi 2014. aastal, et aidata liikmesriikidel järgida ELi peamisi keskkonna-, loodus- ja kliimaalaseid õigusakte. Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi järgmises, 2021.–2027. aasta pikaajalises eelarves programmile LIFE ettenähtud rahastamist ligikaudu 60%.

Need suuremahulised projektid aitavad ellu viia Euroopa rohelist kokkulepet ja saavutada ELi eesmärki saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Mõju kohapeal

Looduskaitse. Integreeritud projektid Eestis, Iirimaal ja Küprosel aitavad kaitsta Euroopa loodust ja parandada ELi Natura 2000 kaitsealade võrgustiku haldamist. Sellest saavad kasu paljud olulised elupaigad, nagu metsad, põllumajandus- ja rohumaad, ranniku- ja turbaalad, samuti sellised tähtsad liigid nagu tolmeldajad. Loetletud elupaigad on ka väärtuslikud CO2 sidujad.

Jäätmekäitlus. Kreekas elluviidava projektiga edendatakse jäätmetekke vältimist ja jäätmete korduskasutamist ning vähendatakse niiviisi prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust. Kavas on välja töötada uued jäätmeid käsitlevad näitajad ja standardid, mis aitavad luua ringmajandust.

Õhu kvaliteet. Programmi LIFE raames saadav rahastus aitab Slovakkial järgida õhukvaliteeti käsitlevaid ELi direktiive ja vähendab seeläbi elanikkonna kokkupuudet kahjulike õhusaasteainetega. Abi saab ka naaberriik Tšehhi, kes seisab silmitsi sarnaste õhukvaliteediprobleemidega.

Vesi. Integreeritud valglaprojektid Iirimaal ja Lätis on mõeldud selleks, et hoida ja parandada jõgede ja järvede veekvaliteeti, mis aitab neil riikidel täita ELi veepoliitika raamdirektiivist tulenevaid kohustusi.

Kliimamuutustega kohanemine. Programmist LIFE toetatakse ka kliimamuutustele vastupanu võime suurendamist. Projektide raames integreeritakse Hispaanias kliimamuutustega kohanemise küsimused planeerimistegevusse ja muudesse poliitikavaldkondadesse ning Prantsusmaal suurendatakse looduslähedaste lahenduste abil kohanemissuutlikkust.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Kristel ReidlaReklaamimüügi projektijuhtTel: 533 26 974